Klachtenregeling voor de behandeling van klachten

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulp-aanbieder en gecertificeerde instelling verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering.

Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Jeugdwet.

Hoe zorgvuldig wij ook werken, het kan altijd voorkomen dat je niet tevreden bent.

Door eens per jaar een vragenlijst af te nemen over cliënt-tevredenheid hopen we dat we steeds goed zicht hebben op hoe je het verblijf en de zorg bij ons vindt. De uitkomsten bespreken we samen met je.

Ben je ontevreden of heb je een klacht dan mag je dit altijd met ons bespreken. We snappen dat dit soms lastig of spannend is, je kunt dit dan ook altijd samen met de vertrouwenspersoon bespreken, zij kan je dan helpen je klacht of zorgen met ons te bespreken.

Komen wij er samen niet uit? Dan kan jij, maar ook de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Wij hebben ons als gezinshuis bij hen aangesloten.

De klachtencommissie is er voor jou en is onpartijdig, integer en te vertrouwen. Deze klachtencommissie is goed, snel en laagdrempelig te bereiken, weet hoe een klacht op de juiste plek in behandeling genomen kan worden en werkt aan de hand van een protocol of reglement.

KlachtenportaalJe kunt de klachtencommissie bereiken via: info@klachtenportaalzorg.nl. Je kunt ook altijd op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen, bijvoorbeeld samen met je ouders of de vertrouwenspersoon. Voor de werkwijze is het vooral van belang dat je weet dat je dit niet alleen hoeft te doen. Je ouder of de vertrouwenspersoon kan je helpen, zie verder de flyer en het reglement in de informatiemap die je hebt ontvangen.

Wij werken samen met twee zorgaanbieders, te weten: WSGV (Partners voor jeugd) en Yorneo. Vanuit deze zorgaanbieders is een gedragswetenschapper en in het geval van Yorneo, ook een ambulant hulpverlener verbonden aan ons gezinshuis. Als er klachten zijn over de medewerkers van één van deze medewerkers dan heeft ook deze zorgaanbieder een eigen klachtenregeling.

Voor WSGV (partners voor jeugd), zie de website: https://www.wsgv.nl/gezinshuiszorg/informatie-voor-gezinshuisouders/ (geraadpleegd 17 januari 2022). De secretaris van de klachtencommissie van de WSGV is bereikbaar op telefoonnummer: 088-5261438 en per email via klachten@wsg.nu.

Voor Yorneo, zie de website: https://www.yorneo.nl/uploads/pdfs/Over_ons/Klacht%20indienen%20bij%20Yorneo.pdf (PDF, geraadpleegd 17 jan 2022). De ambtelijk secretaris is bereikbaar op telefoonnummer: 0592-367979 en per post op: Postbus 114, 9400 AC Assen. Per e-mail op: klachtencommissie@yorneo.nl.

Onze partners

Contact

Gezinshuis de Schaapstreek
De Schaapstreek 2
7841 BS Sleen
Telefoon: 06-12774354