Privacy Policy
    
Gezinshuis de Schaapstreek hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij
doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Gezinshuis de Schaapstreek houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, én aan de AVG richtlijnen van de zorgaanbieder (zie voor meer informatie de betreffende websites)
.
Bovenstaande brengt met zich mee dat wij in ieder geval: –            Uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn                      beschreven in deze Privacy Policy; –            Verwerking van uw persoonsgegevens
beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden                            verwerkt; –            Vragen om uw uitdrukkelijke
toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens; –            Passende technische en
organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is; –            Geen persoonsgegevens doorgeven aan
andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt; –            Op de hoogte zijn van uw rechten
omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als
Gezinshuis de Schaapstreek zijn                wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in
algemenere zin,                            vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan
dit via de contactgegevens onder aan dit document.    

1. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

1.1 Doelstellingen 

Persoonsgegevens van cliënten
worden door Gezinshuis de Schaapstreek verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en): – Administratieve doeleinden; – Het uitvoering geven aan de
behandelovereenkomst.     
1.2 Grondslag Grondslag voor deze persoonsgegevens
is: – De behandelovereenkomst.   
1.3 Gegevens Voor de bovenstaande
doelstelling(en) kan Gezinshuis de Schaapstreek de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– BSN-nummer;
– Gegevens over gezondheid.   
1.4 Gegevens over gezondheid Uw persoonsgegevens worden door
Gezinshuis de Schaapstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de
behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.   

2. Verwerking van persoonsgegevens
van oud-cliënten  
2.1 Doelstellingen
Persoonsgegevens van cliënten worden door Gezinshuis de Schaapstreek verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinden.      
2.2 Grondslag Grondslag voor deze
persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst.   
2.3 Gegevens Voor de bovenstaande
doelstelling(en) kan Gezinshuis de Schaapstrek de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– BSN-nummer;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht.   
2.4 Periode Uw persoonsgegevens worden door
Gezinshuis de Schaapstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Maximaal 40 jaar.   3. Verwerking van persoonsgegevens
van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde   

3 Doelstellingen 

3.1 Persoonsgegevens
van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door
Gezinshuis de Schaapstreek verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en): – Informatieverstrekking in de
vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.      
3.2 GrondslagGrondslag voor deze
persoonsgegevens is: – Mondelinge toestemming;
– Afgifte visitekaartje – en/of
via koppeling op LinkedIn.   
3.3 Gegevens Voor de bovenstaande
doelstelling(en) kan Gezinshuis de Schaapstreek de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.   
3.4 Periode Uw persoonsgegevens worden door
Gezinshuis de Schaapstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men
gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
geïnteresseerde.   

4. Verwerking van persoonsgegevens
van medewerkers

 Persoonsgegevens van medewerkers worden door Gezinshuis de Schaapstreek
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Uitvoering geven aan de
arbeidsovereenkomst.   
4.2 GrondslagGrondslag voor deze
persoonsgegevens is: – De arbeidsovereenkomst.     
4.3 GegevensVoor de bovenstaande
doelstelling(en) kan Gezinshuis de Schaapstreek de volgende persoonsgegevens
van u vragen: – Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.   
4.4 PeriodeUw persoonsgegevens worden
door Gezinshuis de Schaapstreek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode: – Gedurende de periode dat men
een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar.   

5. Verstrekking aan
derden De gegevens die u aan ons
geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een
derde partij voor: 

– Het verzorgen van de
internetomgeving van het AVG-programma; – Het verzorgen van de
(financiële) administratie; – Het verzorgen nieuwsbrieven en
uitnodigingen.          Wij geven nooit persoonsgegevens
door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.    

6. Binnen de EU Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.    

7. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen
persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.   

8. Bewaartermijn Gezinshuis de Schaapstreek bewaart
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.           

9. Beveiliging Wij hebben passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:  – Alle personen die namens
Gezinshuis de Schaapstreek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan; – We hanteren een gebruikersnaam
en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – We pseudonimiseren en zorgen
voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de
persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten; – We testen en evalueren
regelmatig onze maatregelen; – Onze medewerkers zijn
geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.    

10. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage,
rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het
recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij
uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.    

11. Klachten Mocht u een klacht hebben over de
verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met
ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.      

12. Vragen Als u naar aanleiding van ons
Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.    

13. Contactgegevens Gezinshuis de Schaapstreek Schaapstreek 2 7841 BS Sleen   gezinshuisdeschaapstreek@gmail.com
www.deschaapstreek.nl T. 06 12774354